Co-creatie met je eigen crowd. Co-creating with your crowd.
privacy-beleid

GHvernuft

  • Deze site draait op Javascript, maar dat staat uit, is bezig, of is onderweg vastgelopen.
    Probeer: Javascript aanzetten contact update uw browser.
  • This site needs Javascript, but that's either disabled, processing, or has crashed.
    Try: enable Javascript or update your browser
English Nederlands

crowd creating

uw inspiratie, onze transpiratie

Een goed idee is geld waard.
Maar niet voordat het ontwikkeld is.

your inspiration, our transpiration

Good ideas are worth money.
But not before they have been developed.
Ideeën ontwikkelen kost heel wat werk en vernuft. Uitvinden is 1% inspiratie en 99% transpiratie, zei Edison al, de uitvinder van licht en geluid.
Alleen al om investeerders, subsidiegevers of zelfs crowdfunders te overtuigen is op zijn minst een proof of concept en een business plan nodig.
Niet gering en zonder budget een kip-of-ei-dilemma.

Maar wat als we alvast beginnen met crowd creating? Transpiratie zonder garantie. Samen met mensen met lef en lol.
Developing ideas requires a lot of work and enginuity. Inventing is 1% inspiration and 99% transpiration, said Edison, inventor of light and sound. To only convince investors, subsidisers or even crowdfunders we first need a proof of concept and a business plan.
Quite something but without funds we're in a deadlock.

But what if we just started crowd creating? Transpiration without certainty. Together with people with guts and fun.

co-creatie met jouw crowd

Daarom zoeken we
om vonkjes aan te blazen die anders uitdoven.
Met een daarop toegerust traject van GHvernuft.

co-creation with your crowd

That's why we're looking for
to help fan the spark to a flame that otherwise would extinguish.
Following a trajectory set up by GHvernuft.

Crowd creating is een alternatieve manier van samenwerken, uitgaand van vertrouwen, en heeft wel wat uitleg nodig.

crowd creating, hoe doen we dat?

We beginnen met het idee. Heb je een nieuwe oplossing of zoek je er juist één, dan benoemen we je tot 💡 inspirator. Eventueel kostenloos lopen we het idee langs met de 4x5 checklist, op zoek naar haalbaarheid en betaalbaarheid in de echte wereld.
Na dit vooronderzoek kennen we de geschatte marktwaarde-van-het-idee en hebben we een long list van specialisten uit de creating crowd en zo mogelijk een prototype of minimum viable product.

Hiermee zijn we klaar om erop uit te gaan naar investeerders, subsidies of crowdfunding.
De specialisten die mogelijkheden zien selecteren zich uit met de ideemeter. Zij formeren een projectgroep, middels het eerlijk-aandeel-model. In alle flexibiliteit. Met als missie om een uitvoeringsplan met bijpassend productieteam samen te stellen.

Het vooronderzoekstraject biedt Crowdcreating@GHvernuft aan in ruil voor een eerlijk-aandeel. Dus 'no cure no pay'.


Crowd creating is an alternative way of cooperating - starting from trust - and needs a bit of explanation.

crowd creating, how do we do it?

We start with the idea. In case you found a new solution, or if you're in search of one, you'll be assigned the role of 💡 inspirator. Following the 4x5 check list we'll scrutinise the idea, if necessary free of cost, to establish its feasibility and value in the real world.
This preliminary survey is aimed at determining the estimated idea-market-value, a long list of specialists from the creating crowd and -if possible- a minimum viable product.

Now we're ready to go out for financers, funders or crowdfunding.
Specialists recognising opportunities select themselves by means of the idea meter. Then, joining in to the fair-share-model, they form a project group. In all flexibility. With the mission to set up a execution plan and fitting a production team.

The preliminary survey is the proposition Crowdcreating@GHvernuft offers in exchange for a fair-share. Indeed, 'no cure no pay'.


waarom meedoen met je idee?

Word je al een tijd achtervolgd door een idee?
Heb je ergens een oplossing voor bedacht?
Of zoek je juist naar een oplossing ergens voor?
Wil je echt werk van je passie maken?
Zijn hulp en advies buiten je (financiële) bereik?


why join in with your idea?

Are you already being chased by an idea for a while?
Did you find some new solution?
Or are you in dire need for such a solution?
Do you want to make your passion work?
Are help and advice beyond your (financial) reach?


waarom meedoen als specialist?

Vind je het leuk om je vakbekwaamheid uit te oefenen of te verleggen?
Wil je je blik eens verbreden, je netwerk uitbreiden? En je kans wagen op een aandeel in een florissante start-up?
Of misschien wil je je als zzp of als ondernemer helemaal toeleggen op co-creatie?


why join in as a professional?

Would you like to exercise or expand your expertise?
Do you want to widen your perspective? Expand your network? And try your luck for a share in a flourishing start-up?
Or perhaps you want to transform yourself into an independent co-creator?


eerlijk-aandeel-model

Voordat we beginnen met crowd creating maken we goede afspraken voor de verdeling achteraf. Bijvoorbeeld aan de hand van "Slicing Pie", de methode van Mike Moyer.
Onder de naam heeft GHvernuft er flexibele overeenkomstvormen op voorbereid.
Ieders toegevoegde waarde zetten we om in een eerlijk aandeel. Zo gauw als we marktwaarde gecreëerd hebben (breakeven) verzilveren we dat.


fair-share-model

Before starting crowd creating we agree on sharing afterward. In the book "Slicing Pie" Mike Moyer presents his method for that.
It has been used to prepare GHvernuft's flexible agreements, by the name of .
We'll convert every participant's added value into a fair share. As soon as we'll have had created market value (breakeven) we can cash in.


prijskaartje

Crowdcreating doen we samen; we zijn onze eigen opdrachtgever. Er hangt dus geen vast prijskaartje aan.
Wil je wel meedoen maar kun je je niet teveel veroorloven? We kunnen praten over een heel spectrum van overeenkomstvormen, varierend van een vast urentarief tot risicodragend opbouwen van een eerlijk aandeel. Of -als tussenvorm- een 'basisinkomen' ten laste van je eerlijk aandeel.


price tag

Crowdcreating we do together; we contract ourselves. There's no fixed price tag to it.
You'd like to join but you can't afford too much for a loss? We may consider a broad spectrum of agreements, ranging from a fixed hourly rate to taking risk in a fair share. Or -in between- something like a 'basic income' charged to your fair share.


4x5 checklist

Het vooronderzoek doen we - 💡 inspirator, GHvernuft  en crowd creators die gaandeweg aanhaken- in vier fasen van elk vijf aandachtspunten. Business Model Canvas Al onderzoekend geven we onze eigen beproefde invulling aan de welbekende business model canvas volgens Alexander Osterwalder. En al doende bouwen we contacten op met specialisten voor verder crowdcreating.


4x5 check list

We - 💡 inspirator, GHvernuft  and crowd creators joining in along the way- perform the preliminary survey in four stages of five focus points each. Business Model Canvas In investigating we complete the well known business model canvas according to Alexander Osterwalder in our proven way. And in doing so we expand our connections with specialists to continue our crowd creating.


ideemeter

Al enige tijd blijkt dat wisdom of crowds meetbaar en maakbaar is. In de jaren tachtig ontdekte Robert Cooper er een formule voor (waarvan de bouwstenen overigens sterk doen denken aan die van de eerder genoemde business model canvas). GHvernuft heeft er de van afgeleid. Bij crowd creating gebruiken we die om de groepssamenstelling en de voortgang van het project te optimaliseren.


idea meter

For some time already wisdom of crowds is shown to be both measurable and controllable. In the '80's Robert Cooper discovered a formula, of which the components show some resemblance with the business model canvas (mentioned before). GHvernuft took it for the . In crowd creating we may use the idea meter to optimise the project's group composition and progress.


meld je aan voor crowdcreating


join in with crowd creatingover crowdcreating.nl

Crowdcreating.nl is een product van ingenieursburo GHvernuft, bekend onder kvk 04066591. GHvernuft is een handelsnaam van G.Henstra, sinds 1988 ir industrieel ontwerpen, met ervaring in productontwikkeling bij Philips, bij de RuG als wetenschappelijk begeleider en supervisor van een honderdtal projecten. En sinds 2013 van nog eens tientallen projecten in nauwe samenwerking met NL innovators.

prezi


about crowdcreating.nl

Crowdcreating.nl is a product of engineering agency GHvernuft, known at Dutch Chamber of Commerce as 04066591. GHvernuft is a commercial name of G.Henstra, MsEng Design Engineering since 1988, experienced in product development with Philips, at Groningen University as an assistant professor and scientific supervisor of some hundred projects. And another few tens of projects in close cooperation with NL innovators.

ontwerp en innovatie